Skip to content

مجلات پژوهشی: مجلات علمی پژوهشی نمایه شده در نمایه های بین المللی حمایت می شوند

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، مجلات علمی – پژوهشی مصوب وزارت بهداشت را که در دو سال اخیر در پایگاه اطلاعاتی ISI، مدلاین و پاپ مد نمایه شده اند را مورد تشویق قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این تشویق را در راستای حمایت از ارتقا و توسعه تولیدات علمی کشور در سطح بین المللی انجام می دهد.

واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت این مجلات را در دو سال اخیر از پایگاههای مورد نظر استخراج کرده است

خبرهای تصویری