Skip to content

مجلات پژوهشی: موفقیت نشریه بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست (آیجست) در ارتقای شاخص تاثیر

نشریه بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست (IJEST) وابسته به دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات موفق به کسب شاخص تاثیر (IF) معادل ۷۹۴/۱ شد که جزو بالاترین شاخص تاثیر در بین مجلات علمی و پژوهشی ISI کشور است.

موسسه انتشاراتی تامسون رویترز هر ساله فهرست شاخص تاثیر (IF) نشریات عضو مرکز Web of Science) WOS) را در ماه جولای ارائه می کند.

بر اساس این فهرست با توجه به اطلاعات پایگاه Journal Citation Report) JCR) میزان خود استنادی نشریه آیجست به مقدار ۱۱ درصد بوده و این در حالیست که در این سیستم پذیرش قابل قبول تا ۲۰ درصد است.

با توجه به وضعیت موجود ارزیابی جهانی شاخص تاثیر و وجود برخی از نارسائی های پدید آمده ناشی از خود ارجاعی، ناشر جهانی تامسون رویترز عامل جدید دیگری به نام آیگن فاکتور (Eigen factor) را ابداع و در کنار (Impact factor) قرار داده است تا به تدریج و با تعالی علم و پژوهش در جهان، این عامل جدید که موجب رفع تمامی خود ارجاعات و نقاط ضعف ارزیابی موجود نشریات بین المللی است را جایگزین کند.

نشریه آیجست طبق این رده بندی جدید (آیگن فاکتور) نیز در مرتبه نخست کشور، در میان تمام نشریات ISI ایرانی قرار گرفته است.

عامل مهم دیگر در این علم سنجی، معیار ارزش تاثیرگذاری مقالات است که نشریه آیجست در رده نخست این معیار نیز قرار دارد.

نشریه بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست (IJEST) وابسته به دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات از ۱۰ سال قبل با همکاری انجمن متخصصان محیط زیست ایران منتشر می شود که از سال ۲۰۱۲ تاکنون انتشار آن با همکاری ناشر بین المللی اشپرینگر انجام می پذیرد.

خبرهای تصویری