Skip to content

مجلات پژوهشی: واگذاری امور فنی مجلات به بخش خصوصی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه اهداف نقشه جامع علمی کشور به خوبی تبیین شده است گفت: اینکه باید از چه راهی به این اهداف برسیم هنوز مشخص نشده است که باید در این زمینه آیین نامه های اجرایی را تدوین کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی قانعی در نخستین گردهمایی علمی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور در محل پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۳۰ مجله علمی ایران وارد ISI و سایر نمایه نامه های بین المللی شده است گفت: رشد تعداد این مجلات نسبت به سال گذشته دو برابر شده و این رشد خوبی بوده است.

وی افزود: پیش از این یکی از مشکلات برخی از دانشمندان کشور این بود، تنها مقالاتی ارائه می کردند که در مجلات خارج از کشور چاپ شود و این نکته همواره مورد نقد بود که چرا تحقیقی انجام نمی شود تا در داخل کشور اهمیت داشته باشد اما از زمانی که ما در وزرات بهداشت تصمیم گرفتیم مجله ای با تیم داوری مجرب راه اندازی کنیم و آن مجله را نیز در در نمایه های بین المللی، نمایه کنیم، مرزها برداشته شده و مقالات ایرانی بهتر دیده می شود.

کارهای نهایی برای راه اندازی نشریه ثانویه وزارت بهداشت
دکتر قانعی در خصوص زمان راه اندازی نشریه ثانویه وزارت بهداشت گفت: کارهای کلی در مورد نشریه ثانویه انجام شده است و شماره اول آن نیز به زودی به چاپ می رسد.

در برنامه پنجم توسعه از نظر معیار تعداد مقالات نمایه شده در منطقه اول خواهیم شد.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در حال حاضر جریان علمی کشورها بر اساس تعداد مقالات چاپ شده در نمایه های بین المللی سنجیده می شود و این نمایه های بین المللی باعث می شود که یک کشور در مقایسه با یک کشور دیگر قیاس شود. هدف سند چشم انداز نیز این است که ما در منطقه اول شویم و با توجه به اینکه یکی از معیارهای سنجش رشد علمی تعداد مقالات نمایه شده در ISI است، ما با حرکتی که در برنامه پنجم توسعه خواهیم داشت از این نظر در منطقه اول خواهیم شد و یکی از این شاخص ها را محقق می کنیم.

وی با اشاره به مشکلات ساختاری و فنی برای مقالات ایرانی گفت: ما در حال حاضر تمام توان خود را برای ورود به عرصه بین المللی معطوف کرده ایم. در این بخش سردبیران باید بتوانند شبکه علمی قوی ایجاد کنند و زیرساختها نیز از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و سایر بخشها فراهم می شود.

امور فنی مجلات علمی علوم پزشکی به بخش خصوصی واگذار می شود
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: هدف ما این است که در برنامه پنج ساله بخش خصوصی را بر اساس اصل ۴۴ راه اندازی کنیم و سردبیر تنها به امور علمی بپردازد و کلیه امور فنی به بخش خصوصی واگذار شود. برای این کار برنامه ریزی شده است و بخشهایی نیز توان خود را برای این کار اعلام کرده اند.

دکتر قانعی در خصوص قابلیت جهانی شدن مقالات ایرانی گفت: ISI تنها معیار سنجش علمی نیست بلکه این نمایه تنها بر این نکته تاکید دارد که یک مجله با استاندارد علمی در این نمایه حضور می یابد اما حضور در ISI به معنای وزن علمی مقاله نیست بلکه میزان استناد سایر دانشمندان به یک مقاله مهم است و ضریب تاثیر مجلات بر اساس این میزان استناد مهم است.

سردبیران نشریات علمی کشور یک شبکه علمی قوی در اختیار ندارند
وی درباره چالشهای نشریات علمی کشور گفت: ما در کشور سردبیران بسیار خوبی داریم که احساس کرده اند باید در سطح جهانی حرف های خود ارائه دهند. اما سردبیران ما در کشور یک شبکه علمی قوی در اختیار ندارند بنابراین اگر بتوانیم این سردبیران را به شبکه های بین المللی وصل کنیم آن وقت می توانیم ورودی مقالات داشته باشیم و همانطور که نشریات خارجی مقالات ما را می پذیرند ما نیز می توانیم مقالات خارجی را بپذیریم.

دکتر قانعی اضافه کرد: اکنون سردبیران ما وقت برای همه این موارد ندارد. وظیفه ای که برای بخش خصوصی درنظر گرفته شده است می تواند در حوزه ارتباط با شبکه های بین المللی نیز فعال شود تا سردبیران نشریات به شبکه علمی جهانی متصل شوند.

میزان استناد به مقالات میزان ماندگاری این جریان علمی را مشخص می کند
وی درباره نظارت بر مقالات گفت: ‌در چاپ یک مقاله قانون این است که نظارتی وجود نداشته باشد اگر مطلب علمی صحیح بود به آن استناد می شود و تداوم می یابد و اگر بی اعتبار باشد از جریان علمی خارج می شود. در واقع میزان استناد به مقالات میزان ماندگاری این جریان علمی را مشخص می کند.

دکتر قانعی افزود: باید آزاد اندیشی علمی وجود داشته باشد در واقع در هیچ جای دنیا نظارت برچاپ مقالات وجود ندارد بلکه پس از این به آن مقالات استناد شد می توان به میزان اعتبار آن پی برد. در دانشگاه نیز برای امتیازدهی به مقالات یک استاد میزان استنادات آن بررسی می شود.

وی درباره ISC که در کشورهای اسلامی راه اندازی شده است، گفت:‌ تمام نشریات کشور ما در ISC نمایه شده اند و انتظار ما این است که روزی فرا برسد که ما نیز به عنوان پایگاه علمی مورد استناد قرار بگیریم.

معاون وزیر بهداشت در خصوص رسیدن به مقام علمی اول منطقه در چشم انداز ابراز امیدواری کرد: این هدف در برنامه چشم انداز محقق می شود و تردیدی در آن نیست. اما کیفیت علمی به زودی محقق نمی شود بلکه تا زمانی که حرفهای جدیدی که مطرح می شود این موضوع را باید دنبال کرد.

خبرهای تصویری