Skip to content

مدیریت اطلاعات پژوهشی: تشکیل بانکهای اطلاعاتی در علوم پزشکی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از تشکیل بانک های اطلاعاتی در حوزه های تحقیقاتی مختلف خبر داد و گفت: عملیات اجرایی تشکیل این بانک ها از سال ۹۰ آغاز می شود و با توجه به پیش بینی صورت گرفته در طول ۳ سال اجرایی می شود.
وی اظهار داشت: بانک های اطلاعاتی در حوزه های مختلف تحقیقاتی ایجاد می شود و به روند به روز شدن حوزه های تحقیقاتی کمک می کند.
دکتر قانعی یادآور شد: از سوی دیگر برنامه های معاونت های تحقیقات و فناوری، آموزشی و دانشجویی و فرهنگی بر اساس دستورالعمل جدید به صورت هم افزایی شده و تلفیقی اجرا می شود.
وی افزود: پیش از این هر یک از معاونت ها، برنامه های خود را به صورت جداگانه اجرا می کردند اما بر اساس این دستورالعمل هم افزایی، در حوزه هایی که یک کار چند جنبه مختلف دارد بخشهای فرهنگی، آموزشی و دانشجویی آن نیز دیده می شود.
وی تاکید کرد: این تلفیق برنامه ها در دانشگاههای علوم پزشکی نیز با همکاری معاونت های پژوهشی، آموزشی و دانشجویی و فرهنگی صورت می گیرد.

خبرهای تصویری