Skip to content

مراکز پژوهشی: جزئیات انتقال پژوهشگاهها به دانشگاهها

معاون اداری و مالی وزارت علوم گفت: پژوهشگاههای کل کشور زیر نظر دانشگاهها فعالیت خواهند کرد. از این رو پژوهشگاهها از نظر اهداف مستقل باقی می مانند اما زیر مجموعه دانشگاه فعالیت خواهند کرد.

دکتر علی اکبر متکان افزود: ما کمیته ای را علاوه بر کمیته انتقال با شرکت معاونت پژوهشی، معاونت اداری و مالی، ریاست سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و معاونتهای آموزشی و فرهنگی وزارت علوم تشکیل دادیم که در آن  مشخص می شود هر پژوهشگاه باید به کدام استان و زیر نظر کدام دانشگاه برود.

وی اظهار داشت: با این طرح پژوهشگاهها با حفظ استقلال وظایف و مأموریتها باید زیر نظر دانشگاهها بروند.

معاون اداری و مالی وزارت علوم  گفت: باید مشخص شود که پژوهشگاههای در اختیار وزارت علوم و پژوهشگاههای سایر دستگاهها در هم ادغام شوند یا به دانشگاهها انتقال یابند.

وی با تأکید بر اینکه این طرح بنا به دستور وزیر علوم صورت می گیرد، گفت: پژوهشگاههای سایر دستگاههای اجرایی نیز باید هماهنگ با این طرح باشند و وضعیت آنها برای انتقال و زیر نظر دانشگاه قرار گرفتن آنها مشخص شود.

دکتر متکان اظهار داشت: با اجرای این طرح دیگر پژوهشگاه مستقل نخواهیم داشت و پژوهشگاهها زیر مجموعه دانشگاه ها قرار می گیرند.

خبرهای تصویری