Skip to content

مراکز پژوهشی: موافقت وزارت بهداشت با ایجاد ۱۷ مرکز تحقیقاتی جدید

شورای گسترش وزارت بهداشت با ایجاد ۱۷ مرکز تحقیقاتی جدید در دانشگاههای علوم پزشکی کشور موافقت قطعی و اصولی به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر در یکصد و نود و چهارمین جلسه شورای گسترش وزارت بهداشت با راه اندازی ۱۰ مرکز تحقیقاتی جدید موافقت اصولی شد. همچنین با راه اندازی هفت مرکز تحقیقاتی موافقت قطعی به عمل آمد.

موافقت قطعی با تاسیس مرکز تحقیقات اتوکسین های میکروبی و فیزیولوژی ورزشی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، مرکز تحقیقات دیابت در دانشگاه علوم پزشکی یزد، مرکز تحقیقات اورولوژی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک در دانشگاه علوم پزشکی زنجان و مرکز تحقیقات نوزادان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از جمله این مصوبات بود.

همچنین شورای گسترش با ایجاد مرکز رشد مواد و فناوری تجهیزات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز رشد فناوری دارویی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان موافقت به عمل آورد.

شورای گسترش در آخرین جلسه خود با تاسیس مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، مرکز تحقیقات ویروس شناسی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مرکز تحقیقات اتوایمیون تاولی در دانشگاه علوم پزشکی تهران موافقت اصولی خود را اعلام کرد.

همچنین تاسیس مرکز تحقیقات بیماریهای تنفسی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، مرکز تحقیقات هیستومورفومتری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی پایه در دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیگر مصوبات شورا و موافقتهای اصولی برای این مراکز تحقیقاتی بود.

خبرهای تصویری