Skip to content

مراکز پژوهشی: کمتر از پنج درصد پژوهشگاههای کشور سند راهبردی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علیرضا هاشمی گلپایگانی افزود: استفاده از اسناد بالادستی، پژوهشگران را در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله مقام معظم رهبری هدایت می کند.
وی با بیان اینکه هم اکنون کمتر از پنج درصد پژوهشگاههای کشور سند راهبردی دارند، از اینکه اغلب پژوهشگاههای ایران حتی برای فعالیتهای خود در دو سال آینده برنامه خاصی ندارند، اظهار تاسف کرد.
دکترهاشمی گلپایگانی با اشاره به پیشرفت کشور در صنایع و فناوری گفت : به نظر می رسد تاکنون محققان در بیشتر طرح های تحقیقاتی کشور به دنبال ارتقای علمی بوده اند.
وی در ادامه گفت : هر چند در حوزه های علوم انسانی و روانشناسی هم پژوهش های خوبی انجام شده اما بررسی وضعیت کنونی کشور در عرصه های فرهنگی و اجتماعی نشان می دهد بیشتر بودجه های تحقیقاتی و پژوهشی صرف شده در این بخش ها تاثیر مناسبی در حل مشکلات آنها نداشته است.
وی در خصوص نقش شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در تدوین استراتژی های تحقیقاتی کشور خاطرنشان کرد : شورای عالی عتف وظیفه نظارت کلی بر فرایند تحقیقات، هماهنگ سازی بین مراکز مختلف پژوهشی کشور و تعیین اولویت ها در نحوه مصرف بودجه های پژوهشی را بر عهده دارد.
دکترهاشمی گلپایگانی در پایان روند جهت گیری تحقیقات کشور را در راستای رسیدن به اهداف سال ۱۴۰۴ اعلام کرد.

خبرهای تصویری