Skip to content

مسابقه پژوهشی

خبرنامه الکترونیک فرزان در هر شماره، مسابقه ای را با موضوعات گوناگون علمی و پژوهشی مطرح نماید. علاقمندان شرکت در مسابقه می توانند پاسخ های خود را حداکثر تا ۱۵ روز پس از انتشار نشریه از طریق پست الکترونیک ارسال نمایند. موسسه فرزان به برندگان این مسابقه، به قید قرعه، جوایزی اهدا می نماید.

مسابقه شماره ۱۱ :

سه شاخص اصلی در اجرای یک طرح تحقیقاتی بالینی (Clinical Trial) عبارتند از تصادفی سازی (Randomization) ، تعیین معیارهای ورود به مطالعه (Inclusion Criteria) و معیارهای خروج از مطالعه (Exclusion Criteria) است. در مورد این سه شاخص چه می‌دانید؟

خبرهای تصویری