Skip to content

مسابقه پژوهشی

خبرنامه الکترونیک فرزان در هر شماره، مسابقه ای را با موضوعات گوناگون علمی و پژوهشی مطرح نماید. علاقمندان شرکت در مسابقه می توانند پاسخ های خود را حداکثر تا ۱۵ روز پس از انتشار نشریه از طریق پست الکترونیک ارسال نمایند. موسسه فرزان به برندگان این مسابقه، به قید قرعه، جوایزی اهدا می نماید.

مسابقه شماره ۱۰ :

در مطالعه‌ای اجتماعی با هدف ارزیابی افسردگی در جوانان، پرسشنامه‌ای با ۳۵ سئوال ۴ گزینه‌ای، ۱۰ سئوال ۳ گزینه‌ای و ۲۵ سئوال تشریحی طراحی شده است مشابه این مطالعه در سایر جوامع انجام شده، ولی در جامعه مذکور انجام نشده است.
به سئوالات زیر پاسخ دهید.

۱- به نظر شما، آیا طراحی پرسشنامه بررسی ارزیابی افسردگی در این مطالعه ضروری است؟
۲- آیا تعیین پایایی و روائی پرسشنامه در این مطالعه ضرورت دارد؟
۳- آیا پرسشنامه مذکور با این مشخصات برای بررسی افسردگی مناسب است؟ در صورت پاسخ منفی تغییرات مورد نظر خود را بیان نمائید.

خبرهای تصویری