Skip to content

نتایج ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی: معرفی دانشگاه های برتر

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نتایج ارزشیابی عملکرد فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۸۶ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری نتایج این ارزشیابی را در راستای ارتقاء وضعیت پژوهش علوم پزشکی کشور در دانشگاهها و مراکز تحقیقات را منتشر کرد. این ارزشیابی در سال ۸۶ در ۴۳ دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی صورت پذیرفت و برای نخستین بار دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی شاهد و انستیتو پاستور نیز به این مجموعه افزوده شدند.

در طراحی جدید مربوط به ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی سال ۸۶ دانشگاهها، در مجموع ۲۱ شاخص در چهار محور حاکمیت و رهبری، توانمندسازی، تولید دانش و تحقیقات دانشجویی مورد نظر قرار گرفت. اطلاعات مقالات چاپ شده اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با تفکیک مقالات چاپ شده داخلی/ خارجی، نوع ایندکس، رتبه نویسنده و نوع مقاله به مجموعه فرمهای اطلاعاتی اضافه شده است. همچنین به فعالیتهای دانشگاه های علوم پزشکی مشتمل بر نوآوری، اکتشاف، اختراع ثبت شده و بومی سازی فناوری و برخی موارد خاص امتیاز داده شد.

رتبه بندی تیپ یک بر اساس این ارزشیابی در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک، دانشگاه علوم پزشکی تهران با امتیاز تراز شده ۷۸۴.۱۶ رتبه نخست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با امتیاز تراز ۴۰۲.۰۴ رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با امتیاز تراز شده ۳۸۷.۰۴ رتبه سوم را بدست آورده اند.

رتبه بندی تیپ دو در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو، دانشگاه علوم پزشکی مازندران با امتیاز تراز شده ۱۲۹.۰۱ رتبه نخست، دانشگاه علوم پزشکی بابل با امتیاز تراز شده ۱۰۷.۱۹ رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با امتیاز تراز شده ۱۰۳.۷۱ رتبه سوم را بدست آورده اند.

رتبه بندی تیپ سه همچنین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با امتیاز تراز شده ۴۶.۵۰ رتبه نخست، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با امتیاز تراز شده ۳۷.۱۳ رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی کردستان با امتیاز تراز شده ۳۳.۶۴ رتبه سوم را در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه بدست آورده اند.

ارتقای سطح علمی و کاربردی دانش منتج از تحقیقات و افزایش کارایی و اثر بخشی آن، در صدر اهداف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مهمترین رکن سیاستگزاری درعرصه تحقیقات مرتبط با سلامت، قرار گرفته است. رفع موانع تحقیق، تشویق و ترغیب محققین و حمایتهای مادی و معنوی از این افراد و موظف کردن سازمانها و مراکز تحقیقاتی کشور به حمایت مستمر از محققان و انجمهای علمی تحقیقاتی از مهمترین وظایف نهادهای سیاستگزار در عرصه پژوهش برشمرده شده است.

ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور امسال نیز با بهره گیری از همکاری و مساعدت ارزشمند روسا ، معاونین و مدیران پژوهشی دانشگاهها ، کارگروهها و کارشناسان مسوول ارزشیابی دانشگاه /دانشکده ها، مدیران ستادی و کارشناسان حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی انجام پذیرفت و ماحصل این تلاش جمعی در قالب مجموعه ای جهت بهره برداری ذی نفعان عرصه پژوهش تدوین شد.

رشد ۷ درصدی اعضای هیئت علمی و رشد ۹ درصدی پژوهشگر تطبیق یافته براساس نتایج به دست آمده در سال ۸۶ تعداد کل اعضای هیئت علمی ۱۱ هزار ۳۲۴ نفر، پژوهشگر تطبیق یافته ۱۱ هزار نفر، تعداد محققین غیر هیئت علمی مراکز تحقیقات مصوب ۳۶۵ نفر و تعداد دانشجویان فوق لیسانس به بالا ۴۰ هزار و ۱۳۹ نفر بود که این ارقام در مقایسه با سال گذشته به ترتیب از رشدهای ۷ درصدی، ۹ درصدی، منفی ۲۱ درصدی و ۷ درصدی برخوردار بودند.

در خصوص منفی شدن شاخص رشد محققین غیر هیئت علمی مراکز تحقیقاتی به نظر می رسد اقبال بیشتر مراکز در راستای جذب اعضای هیئت علمی متخصص مورد نیاز موثر بوده است.

رشد ۱۶ درصدی طرحهای پژوهشی مصوب در سال تعداد طرحهای پژوهشی مصوب در سال ۸۶ حدود ۶ هزار و ۷۳۳ برآورد شد که از این تعداد ۴ هزار و ۱۳۴ (حدود ۴/۱۶ درصد) در راستای اولویت های مدون تحقیقات در عرصه علوم پزشکی بودند. همچنین مقدار کل بودجه طرحهای مصوب ۹/۲۲۸۷۵۳ میلیون ریال و کل بودجه طرحهای مصوب منطبق با اولویت های پژوهشی ۱/۱۲۴۸۲۶ میلیون ریال بود که بر این اساس متوسط بودجه تخصیص یافته به هر طرح مصوب ۳۴ میلیون ریال محاسبه شد و همچنین مشخص شد که ۶/۵۴ درصد بودجه طرحهای مصوب به طرحهای در راستای اولویت تخصیص یافته است.

رشد ۲۸ درصدی تولید دانش و انتشار مقالات درخصوص تولید دانش و انتشار مقالات در مجموع در سال ۸۶ ، ۷ هزار و ۹۰۱ مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی داخلی و خارجی ایندکس شده و نشده به چاپ رسیده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۸ درصد رشد داشته است.

قابل ذکر است از این تعداد ۷ هزار و ۱۵۷ عدد از مقالات در مجلات معتبر ایندکس شده به چاپ رسیده اند که ۲ هزار و ۶۵۷ عدد در ISI و ۷۱۹ عدد مربوط به نمایه نامه های Pubmed و Index Medicus و Medline است . ۲۰۹ مورد نوآوری، اکتشاف و اختراع به ثبت رسیده در دانشگاههای علوم پزشکی کشور تعداد موارد نوآوری، اکتشاف و اختراع به ثبت رسیده ۲۰۹ عدد و کتب به چاپ رسیده در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و سایر موسسات مربوطه در مجموع ۱۷۳ جلد بود. در کل ۵۹ مورد نیز ارجاع به مقاله دانشگاه یا مرکز وابسته به آن در کتب مرجع بین المللی ثبت شد.

خبرهای تصویری