Skip to content

نرم‌افزارهای پژوهشی: با نرم افزار SPSS بیشتر آشنا شویم – مبانی طراحی و تدوین پرسشنامه (قسمت دوم)

گام دوم: کد گذاری

گام دوم پس از طراحی و تعریف متغیرهای یک پرسشنامه، کد گذاری (coding) متغیرها و شاخصهای مربوط به پرسشنامه است. همانگونه که می‌دانیم هر پرسشنامه تحقیقاتی مشتمل است برتعدادی سؤال که هر سؤال بر مبنای نوع متغیر مربوط به آن(کمی یا کیفی) دارای دو یا چند گزینه(item) می‌باشد. به عنوان نمونه، سؤال کوتاه “جنس بیمار” دارای دو گزینه “مذکر” و “مؤنث” می‌باشد و یا سؤال سطح تحصیلات می‌تواند دارای چهار گزینه “بی‌سوادی” ، “ابتدائی” ، “متوسطه” و “تحصیلات بالاتر” باشد.
متغیرهای کیفی عمدتاً دارای چند گزینه اسمی و یا رتبه‌ای می‌باشند و سؤالات مربوط به متغیرهای کمی یا تنها با یک عدد بیان می‌گردند و یا بصورت طیفی از محدوده‌های عددی بیان می‌گردند “به عنوان مثال،سن کمتر یا مساوی ۲۰ سال و سن بیشتر از ۲۰ سال. “در مجموع، آنچه در طراحی یک پرسشنامه تحقیقاتی مهم است، کدگذاری سؤالات و گزینه‌های مربوط به آن است. کد گذاری سؤالات و هم چنین گزینه‌های مربوط به هر سؤال باید با شماره‌های ترتیبی انجام گیرد.

نمونه‌ عملی:

۱-جنس بیمار:        مذکر: □ (۱)           مؤنث: □

(۲)
۲-سن بیمار:        ۴۰ ≤ سال: □ (۱)        ۴۰ ≥ سال: □ (۲)
۳-شغل بیمار:        بیکار: □ (۱)           شغل آزاد: □ (۲)        باز‌نشسته: □ (۳)
۴-آیا بیمار بستری است؟:    بلی: □ (۱)           خیر: □ (۲)
۵-سن بیمار در زمان فوت:    ………….

لازم به ذکر است که در هر پرسشنامه دو نوع سؤال وجود دارد: سؤالات بسته که به صورت گزینه‌ای تعریف شده و پاسخگویی به سؤال تنها منوط به انتخاب گرینه است و سؤالات باز که فاقد گزینه مشخص بوده و پاسخ دهنده در بیان نظرات خود مختار می‌باشد.

 

 

خبرهای تصویری