Skip to content

نکات آموزشی: اهمیت اندازه نمونه مناسب برای یک طرح تحقیقاتی

با اندازه نمونه کم در یک مطالعه نمی‌توان به سؤال طرح تحقیقاتی، پاسخ داد. اما مطالعات با حجم بالای نمونه نیز اخلاقی نمی‌باشند، چون اگر حجم کمتری از نمونه کافی باشد نباید افراد را در معرض خطر احتمالی قرار داد یا بودجه طرح را تلف کرد.

خبرهای تصویری