Skip to content

نکات آموزشی: اهمیت طراحی خوب برای یک طرح تحقیقاتی

به خاطر داشته باشید برای انجام یک طرح موفق، یک طراحی (DESING) خوب مهمتر از آنالیز نتایج می باشد. طراحی اشتباه یک تحقیق قابل اصلاح نمی باشد، اما آنالیز غلط را معمولاً می توان تصحیح نمود. هر طراحی، آنالیز مخصوص دارد. در هنگام طراحی یک مطالعه در نظر داشته باشید که چگونه می خواهید نتایج را آنالیز و تفسیر کنید.

خبرهای تصویری