Skip to content

نوآوری: کارگاه نوآوری و خلاقیت ویژه مدیران پژوهشی علوم پزشکی برگزار شد

کارگاه نوآوری و خلاقیت ویژه ۵۰ نفر از معاونان و مدیران پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی طی روزهای ۳۰ آذر و اول دی ماه در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور معاونان و مدیران پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، گلستان، رفسنجان، اراک، زابل، کرمان، کرمانشاه، بقیه الله و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و با هدف آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم خلاقیت و نوآوری برگزار شد.

در این کارگاه، اهمیت پرداختن به خلاقیت در عصر دانش٬ خلاقیت، مهارت های تفکر خلاق و ابزارهای فردی و سازمانی پرورش مهارت های تفکر و خلاقیت، نوآوری های گروهی بخشی از محورهای بحث بود.

با اجرای عملی این مباحث در قالب کارگروه ها سعی شد که ایده های جدیدی در حوزه خلاقیت و نوآوری تولید شود، اما هدف کلی آشنا کردن تمام معاونت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی با مفهوم خلاقیت و نوآوری است.

کارگاه نوآوری و خلاقیت در دانشگاه های علوم پزشکی یزد٬ کاشان ٬ تبریز نیز برگزار شده که تا پایان سال جاری چنین کارگاهی در مشهد ٬ شیراز و اهواز هم برگزار خواهد شد.

خبرهای تصویری