Skip to content

نوآوری: ایجاد مرکز ایده پردازی و نوآوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ایجاد مرکز ایده پردازی و نوآوری در این دانشگاه خبر داد .
دکتر علیرضا رهایی گفت: دانشجویان خلاق و نو آور ایده‌های خودشان را به مرکز ایده پردازی و نواوری دانشگاه ارایه می کنند تا در کمیته‌هایی که در این مرکز ایجاد شده ارزیابی شوند. اگر طرح مذکور مورد تایید واقع شد دانشگاه بر روی آن طرح سرمایه گذاری می کند تا به محصول تبدیل شود.
وی ادامه داد: ایده زیادی توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به این مرکز ارایه شده است و ایده های مورد تایید پیگیری می شود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: اگر این الگوی کوچک که در دانشگاه شکل گرفته در سطح کشور در زیر مجموعه یکی از واحدهای شورای عالی علوم تحقیقات و فناوی راه اندازی شود، ایده‌هایی که در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دیگر مراکز و نهادها شکل می گیرند، می تواند مشکل کشور را حل کند و به نتیجه منتج می شود.
وی افزود: با توجه به اهمیت نظام ملی نوآوری در انجام پروژه‌های مورد نیاز کشور ما باید بتوانیم بستری فراهم کنیم که نخبه های جامعه بتوانند ایده های خودشان را برای انجام این پروژه‌های مورد نیاز اعلام کنند.

خبرهای تصویری