Skip to content

نوآوری: چرخه ایده تا محصول در ایران چرخه ای غیر متصل است

معاون فناوری وزارت علوم با بیان اینکه چرخه ایده تا محصول در ایران معیوب است، گفت: حجم قراردادها میان سرمایه گذاران و فن آفرینان در کشور در سطح پائینی قرار دارد در حالی که در کشورهای توسعه یافته حجم داد و ستدهای دانش فنی باید بالا باشد.

به گزارش خبرگزار مهر، دکتر علیرضا جهانگیریان افزود: تحقیقات در کشور آن گونه که انتظار می رود به محصول نمی انجامد و چرخه ایده تا محصول در کشور یک چرخه معیوب و غیر متصل است در حالی که در چرخه بازار محصولات عادی از ابتدای تولید، نهادهای مختلفی را پشت سر می گذارند.

وی اظهار داشت: چرخه فناوری نیاز به نهادهای واسطه دارد هر کدام از این نهادها باید محول ایده را بگیرند و پردازش کنند و به زنجیر بعدی تحویل دهند. از این رو جشنواره فن آفرینی در راستای تحقق این موضوع که یکی از اهداف وزارت علوم است برگزار می شود.

معاون فن آفرینی گفت: چرخه ایده تا محصول در این جشنواره باید به نحو مقتضی مدیریت شود و باید در شناسایی و ترویج فن آفرینان به بخش خصوصی و ایفا کردن نقش رابط در حلقه ایده تا محصول را به عهده گیرند.

خبرهای تصویری