Skip to content

نگارش علمی: چگونه یک بخش تقدیر و تشکر و بخش ضمیمه خوب برای مقاله خود بنویسیم؟

تقدیر و تشکر
بخش سپاسگزاری یا تقدیر و تشکر (acknowledgement) مجالی برای تشکر رسمی‌از کسانی است که در انجام مطالعه به شما کمک کرده اند اما معیارهای لازم برای ذکر نامشان به عنوان نویسنده مقاله را دارا نمی‌باشند. گرچه گنجاندن این قسمت در مقاله ، اختیاری می‌باشد اما در بسیاری مقالات به چشم می‌خورد.

مهمترین و معمول ترین مواردی که در قسمت سپاسگزاری از آنها یاد می‌شود عبارتند از :
۱. حمایت کلی از جانب رئیس دپارتمان یا موسسه
۲. کمک تکنیکی یا آزمایشگاهی
۳. کمک در جمع آوری داده ها
۴. کمک در زمینه آماری یا  گرافیکی
۵. حمایت مالی از جانب سازمان  تامین کننده بودجه تحقیق ، مانند دانشگاه، مرکز تحقیقاتی یا کمپانی‌های دارویی
۶. آماده ساختن جزئیات بالینی مربوط به بیماران
۷. بازبینی متن مقاله
۸. کمک در نگارش مقاله

تقدیر و تشکر از افراد به صورت موجز و ساده ابراز می‌شود و لازم است از عبارات ادبی و ثقیل اجتناب گردد. تنها به نام بردن از افرادی که می‌خواهید از آنها سپاسگزاری کنید کفایت نکنید و نقش آنها را نیز ذکر کنید.

برخی مجلات از نویسندگان مقالات می‌خواهند از کلیه افرادی که نام آنها را در بخش تقدیر و تشکر ذکر نموده‌اند، اجازه‌نامه کتبی دریافت نمایند. علت آن است که بعضی  از خوانندگان  ممکن است چنین استنباط کنند که آن مقاله مورد تایید افرادی که نامشان در بخش تقدیر و تشکر ذکر شده است نیز می‌باشد. لذا در این مورد نیز طبق اسلوب مجله عمل نمایید.

ضمیمه
قسمت ضمیمه (appendix)، این فرصت را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بدون آنکه جریان مقاله را قطع نمایید،  اطلاعاتی هر چند غیر ضروری را که می‌تواند به روشن ساختن مطلبی در مقاله کمک نماید، مطرح کنید.  در واقع اطلاعات این قسمت، مکمل یا اضافی محسوب می‌شوند و ذکر آنها برای درک اصل مقاله لازم نمی‌باشد.
نمونه هایی از مواردی که ممکن است در بخش ضمیمه جای گیرند، عبارتند از :
۱. اطلاعات خام
۲. نقشه‌ها ( به ویژه از نوع تا شونده)
۳. تصاویر اضافی
۴. توضیح فرمولها (این فرمولها ممکن است از قبل شناخته شده باشند و یا اینکه شما یک مجموعه عملیات ریاضی یا آماری برای آنالیز داده ها اختراع کرده باشید )
۵. برنامه کامپیوتری تخصصی برای یک روش خاص
۶. دیاگرام های مربوط به یک وسیله خاص
۷. نام ژنریک کامل ترکیبات شیمیایی  که در متن مقاله به اختصار یا با نام معمولشان بدانها اشاره شده است.
البته فهرست فوق دربرگیرنده همه موارد نیست و موارد دیگری نیز ممکن است در بخش ضمیمه گنجانده شوند.

بخش ضمیمه اختیاری می‌باشد و معمولاً یکی از پایانی‌ترین قسمتهای مقاله است. این بخش کمتر در مقالات چاپ شده به چشم می‌خورد و ممکن است تنها در نسخه الکترونیکی مقاله گنجانده شود.


برای آشنایی بیشتر با ساختار و نحوه نگارش “بخش تقدیر و تشکر و بخش ضمیمه” به فصل ۹ از کتاب مبانی نگارش علمی تالیف دکتر افسانه شیرانی- گروه نگارش علمی (SWT)- موسسه فرزان مراجعه نمایید.

خبرهای تصویری