Skip to content

وزیر بهداشت: ضرورت توجه اعضای هیات علمی برای ارائه طرحهای پژوهشی کاربردی

وزیر بهداشت افزود: زمان گفتگوی آسیب شناسانه گذشته است، امکانات و منابع کشور مشخص است و اکنون لازم است به برنامه ریزی راهبردی بپردازیم.
وی با انتقاد از عدم توجه اعضای هئیت علمی برای ارائه طرح های پژوهشی کاربردی گفت: بر اساس تصمیم وزارت بهداشت پژوهش ها و طرح های کاربردی منتج به حل مسئله و مشکل جامعه بدون محدودیت بودجه مورد حمایت قرار می گیرد اما متاسفانه از زمان اعلام این مسئله کمتر از ۵۰ طرح به وزارتخانه ارائه شد. این امر با توجه به حضور ۱۱ هزار عضو هیئت علمی در این وزارتخانه وجهه خوبی را نشان نمی دهد.
لنکرانی افزود: وزارت بهداشت با نیازهای مردم سروکار دارد و تحقیقات کاربردی با این مقوله عجین هستند از همین رو دوباره از اعضای هیئت علمی برای مشارکت در ارائه این تحقیقات دعوت به عمل می آوریم.
پیش از این نیز وزیر بهداشت در واکنش با نگرانی های موجود در رابطه به محدودیت بودجه پژوهش در سال جاری از حمایت این وزارتخانه از کلیه طرحهای پژوهشی کاربردی که واجد شرایط باشند خبر داده بود.

خبرهای تصویری