Skip to content

پژوهشهای بالینی: ایجاد واحد کارآزمایی بالینی در وازرت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر واسعی از ایجاد واحد کارآزمایی بالینی در کمیته ابداعات و اختراعات وزارت بهداشت خبر داد و گفت: کمیته ابداعات و اختراعات که کار بررسی ساختاری اختراع و ابداع را انجام می دهد از گذشته در وزارت بهداشت وجود داشته است اما برای تعیین صحت آن از نظر پزشکی باید یک کارآزمایی دیگری نیز انجام گیرد که به همین منظور کارآزمایی بالینی به این بخش اضافه خواهد شد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت  تأکید کرد: نیاز است هر دستگاه، برنامه و فردی که تحت سیستم نوین ایجاد می شود یک کارآزمایی خاص انجام دهد تا آن طرح و ایده قابل دفاع باشد. در واقع طرح ها و برنامه های نوین عرصه پزشکی یک مرحله دیگر دارد که از آن به عنوان کارآزمایی بالینی یاد می شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از ایجاد یک سایت برای ثبت مواردی که نیاز به کارآزمایی بالینی دارند، خبر داد و گفت: افراد برای اینکه محصول خود را مورد کارآزمایی بالینی قرار دهند باید در این سایت پذیرش شوند.

وی تأکید کرد: این سایت در حال شکل گیری است و تا دو ماه آینده همه اختراعات و اکتشافاتی که به حوزه سلامت مرتبط هستند باید در آن ثبت شوند. واسعی اظهار داشت: در ابتدا فرد محقق یا مخترع باید طرح اکتشاف و اختراع خود را بنویسد و آن را در دانشگاه مربوطه ثبت کند و ما در وزارت بهداشت آن را رصد می کنیم که این ثبت اختراع از نظر پزشکی هم می تواند صحیح عمل کند یا خیر و چه زمانی می تواند آن را بر بالین بیمار مورد استفاده قرار دهد.

خبرهای تصویری