Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: استقبال و حمایت از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان

معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: برای استفاده بیشتر از دانشجویان در فعالیتهای تحقیقاتی، وزارت علوم حجم فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را افزایش می دهد.
دکتر محمد مهدی نژاد نوری با اشاره به افزایش پروژه های تحقیقاتی دانشگاهها و پژوهشگاهها، اضافه کرد: این پروژه ها نقش بسزایی در افزایش فعالیت دانشجویان دارد و این افزایش موجب درآمد بیشتر دانشگاهها و پژوهشگاهها می شود، همچنین از این طریق فعالیت پژوهشی دانشجویان از اعتبار مالی بیشتری برخوردار خواهد شد.
معاون پژوهشی وزیر علوم ضمن استقبال از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان، گفت: با افزایش فعالیتهای پژوهشی به طور مثال دانشجوی دکتری که در پروژه ای مشغول به فعالیت است می تواند در سطح یک مربی اعتبار دریافت کند.

وی گفت: در صدد هستیم شرایطی را فراهم کنیم تا دانشجویان در فعالیتهای پژوهشی درگیر شوند و بتوانند کسب مهارت داشته باشند.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تاکید کرد: با افزایش فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و پژوهشگاهها دانشجویان بسته به میزان حضور و تاثیر خود می توانند از مزایای معنوی و مادی فعالیت های پژوهشی برخوردار شوند.

خبرهای تصویری