Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: تدوین آیین نامه ارتقای کمیته های تحقیقات دانشجویی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت آیین نامه ای به منظور ارتقای وضعیت کمیته های تحقیقات دانشجویان تهیه می شود.

دکتر محمد واسعی افزود: در این آیین نامه که به آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی شباهت دارد، فعالیت های پژوهشی دانشجویان در جایی ثبت می شود و بخشهای اجرایی، آموزشی و پژوهشی دانشجویان حاضر در کمیته ها مشخص و ثبت خواهد شد.

وی افزود: ثبت این فعالیت ها به شکل روزمه نهایی کمیته ها و دانشجویان حاضر در آن در خواهد آمد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: دانشجویان حاضر در کمیته ها بر اساس این آیین نامه نمره و امتیازی دریافت می کنند که این نمرات ملاک دانشجوی نمونه و نخبه قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: در صورت تکمیل و اجرای درست این آیین نامه کلیه فعالیتهای دانشجویان در کمیته های تحقیقاتی ثبت و حفظ می شود.

دکتر واسعی تأکید کرد: بازنگری در اساسنامه کمیته های تحقیقات دانشجویی انجام گرفته است که پس از بررسی نهایی در کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی در همدان نیز بازنگری نهایی انجام می گیرد.

وی اظهار داشت: مشکل اصلی کمیته های تحقیقات دانشجویی در حال حاضر اساسنامه نیست بلکه مسئله آنها مشخص شدن وضعیت آینده دانشجویان حاضر در کمیته ها و فعالیتهای آنها است.

خبرهای تصویری