Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: هدفمندسازی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی

مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم از آغاز هدفمندسازی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی همزمان با ارسال فهرست اولویتهای پژوهشی کشور به دانشگاهها خبر داد.

دکتر فیروز بختیاری نژاد با معرفی مراجع تهیه فهرست اولویت های پژوهشی کشور گفت: اولویت های پژوهشی کشور بر اساس فهرست تهیه شده توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم، فهرست اولویت های پژوهشی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، فهرست اولویت های مندرج در نقشه جامع علمی کشور و فهرست اولویت های علوم انسانی تهیه شده است.

وی اضافه کرد: همچنین قراردادهایی با وزارتخانه های نیرو، کشاورزی و دفاع منعقد شده و توافقنامه هایی به امضاء رسیده که اولویت های پژوهشی مورد نیاز این وزارتخانه ها در آن توافقنامه ها مشخص شده است.

مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه در طرح “هدفمندسازی پایان نامه ها” دانشگاهها باید پژوهش های مرتبط با پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی را بر اساس اولویت های پژوهشی کشور هدایت کنند، گفت: وزارت علوم به دانشگاهها اعلام کرد که دانشجویان تحصیلات تکمیلی موضوعات تحقیقات پایان نامه هایشان را بر اساس فهرست اولویت های پژوهشی کشور انتخاب کنند.

دکتر بختیاری نژاد خاطرنشان کرد: البته دانشجویان و اساتید در انتخاب موضوع پایان نامه و تحقیقات مربوط به آن مختار هستند اما در صورتی که موضوع تحقیقات مربوط به پایان نامه هایشان را از میان اولویت های پژوهشی کشور انتخاب کنند می توانند از حمایت هایی که در قالب طرح پژوهانه اعطا می شود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه اعتبارات طرح پژوهانه از طریق معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری تامین می شود، گفت: همچنین دانشجویانی که تحقیقات مرتبط با پایان نامه شان را از میان موضوعات اولویت دار وزارتخانه ها انتخاب کنند از حمایت آن وزارتخانه بهره مند می شوند.

مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم درباره حمایت های مالی از پایان نامه های منطیق بر موضوعات پژوهشی اولویت دار کشور هستند ادامه داد: از سوی دیگر مقرر شده حداقل ۵۰ درصد اعتبارات پژوهشی دانشگاهها صرف اولویت های پژوهشی اعلام شده شود لذا دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تحقیقات پایان نامه آنها مرتبط با اولویت های پژوهشی کشور است می توانند از محل این ۵۰ درصد نیز حمایت شوند.

خبرهای تصویری