Skip to content

پژوهشهای دانشجویی: پرداخت پژوهانه به دانشجویان علوم پزشکی پس از تأیید استاد راهنما

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: آیین نامه پرداخت پژوهانه به دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی با همکاری معاونت علمی و فناوری تهیه و به کلیه دانشگاهها ارسال شده است.

دکتر مصطفی قانعی با اشاره به ابلاغ نحوه پرداخت پژوهانه به دانشجویان علوم پزشکی گفت: پرداخت پژوهانه به دانشجویان علوم پزشکی منوط به تایید استاد راهنما است.

وی اضافه کرد: نکته ای که در پرداخت پژوهانه به دانشجویان رشته های علوم پزشکی وجود دارد این است که این پرداخت منوط به تایید استاد راهنما است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: قوت و توانمندی یک دانشجو را استاد راهنما تعیین می کند و گلوگاه پژوهشی از طریق استاد راهنما شناسایی و تعیین می شود.

وی گفت: بر اساس دستورالعملی که نحوه بهره برداری از پژوهانه را ترسیم کرده است از ابتدای سال تحصیلی جاری هر فردی که پژوهانه می گیرد، می داند که چه تعهداتی دارد و دانشگاه نیز میزان اعتبار مورد نظر را می داند.

دکتر قانعی افزود: این دستورالعمل به گونه ای است که اعتبار پژوهانه به هم افزایی در تولید علم در دانشگاههای علوم پزشکی منجر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح پژوهانه پرداخت اعتباری است که طی دو سال در سه مرحله پس از تهیه پروپوزال، پس از پیشرفت نیمی از طرح و در پایان طرح تحقیقاتی به میزان ۵ میلیون تومان به هر دانشجوی مقطع دکتری تعلق می گیرد پژوهانه به دانشجویانی اعطا می شود که امتحان جامع را گذرانده و عنوان رساله آنها نیز مشخص شده باشد.

خبرهای تصویری