Skip to content

پژوهشهای کاربردی: پذیرش ۵۰۰ نفر در بورس دکتری پژوهش محور

معاون بورس وزارت علوم از پذیرش ۵۰۰ نفر در بورس دکتری دستگاههای اجرایی خبر داد.
دکتر حسن مسلمی نائینی درباره میزان طرحهایی که در فرایند بورس دکتری دستگاههای اجرایی مورد تایید قرار گرفته اند، گفت: نزدیک به ۵۰۰ نفر در بورس دکتری پژوهش محور پذیرفته شده و به دانشگاههای بزرگ کشور از جمله تهران و تربیت مدرس معرفی خواهند شد تا فرایند مصاحبه از داوطلبان انجام شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ پروژه کاربردی که مورد نیاز حوزه کاربرد است توسط متقاضیان از اول مهرماه به دانشگاههای کشور پیشنهاد شده است، اضافه کرد: بر این اساس، در صورتیکه دانشگاهها متقاضیان را تایید کردند می توانند قراردادهای صنعتی و غیرصنعتی با حوزه های کاربرد منعقد کنند.
به گفته معاون بورس وزارت علوم، این قراردادها مشترکاً و از طریق یک کارشناس صنعت با راهنمایی یک استاد دانشگاه می توانند به همراه دانشجو این طرح را پیش ببرند.
دکتر مسلمی درباره زمان آغاز فعالیت این عده از دانشجویان، اظهار داشت: در صورت تایید دانشگاهها، دانشجویان از اول مهرماه فعالیتشان را آغاز خواهند کرد.

خبرهای تصویری