Skip to content

پژوهش و برنامه: شروط کسب ارتقا برای اعضای هیئت علمی و ویژگی اساتید دارای رکود علمی

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: اعضای هیئت علمی که نتوانسته اند امتیاز آموزشی لازم مندرج در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی را کسب کنند نمی توانند به مقاطع بالاتر ارتقا پیدا کنند.

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: مهمترین بخش کیفیت آموزش به کیفیت کاری اعضای هیئت علمی مرتبط است که با توجه به بازنگری آیین نامه ارتقا در صورتی که اعضای هیئت علمی نتوانند سه امتیاز بخش آموزش را کسب کنند ارتقا نمی یابند.

وی اضافه کرد: ارتقای اعضای هیئت علمی به صورت مشروط است و یک عضو هیئت علمی حتی اگر بتواند امتیازات پژوهشی را نیز کسب کند باید حداقل سه امتیاز آموزشی را کسب کند تا ارتقا یابد.

دکتر عین اللهی خاطرنشان کرد: افرادی که هیئت علمی هستند مراحل مختلفی را برای ارتقای استخدامی خود از جمله مراحل پیمانی، پس از آن رسمی آزمایشی و در انتها رسمی قطعی طی می کنند و با توجه به این که اساتید باید توجه بیشتری به آموزش داشته باشند، اگر فردی بخواهد از دوره پیمانی به رسمی و آزمایشی ارتقا یابد باید کل امتیاز را کسب کند.

وی در خصوص رکود علمی اساتیدی که مدت زیادی در رتبه استادیاری باقی مانده اند گفت: این موضوع، موضوع جدیدی نیست و سالها است که بر اساس آیین نامه استخدامی اگر عضو هیئت علمی ۱۰ سال در رتبه استادیاری بماند رکود علمی محسوب می شود.

خبرهای تصویری