Skip to content

کنگره ها و همایش ها

هفتمین کنگره علوم پزشکی ایران: اهواز- ایران
Feb. 13. 2007 – Feb. 15. 2007
Tel: 986-113-332-036
Fax: 986-113-332-036
Email: ۷icmp@ajums.ac.ir

اولین کنگره بین المللی دانشجویان پژوهشگر: شیراز – ایران
May. 23. 2007 – May. 25. 2007
Shiraz University of Medical Sciences
Tel: 986-112-122-390
Fax: 987-112-338-007
Email: arcms@sums.ac.ir

کنگره ارزیابی سرطان سینه و تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی: تهر ان
Feb. 23. 2007 – Feb. 25. 2007
Tel: 00-982-122-724-090
Fax: 00-982-122-724-090
Email: CRC@sbmu.ac.ir

خبرهای تصویری