Skip to content

آموزش الکترونیک: اجرای موفقیت آمیز فازهای اول و دوم طرح توسعه زیرساخت نرم افزاری فراسا

بهره برداری از فاز های اول و دوم توسعه زیرساخت نرم افزاری فراسا با موفقیت صورت پذیرفت و هم اکنون کلیه مراکز استفاده کننده از این سامانه، از دستاوردهای این فازهای توسعه ای و امکانات آن استفاده می کنند.

براساس دستاوردهای حاصله، دانشگاه ها و مراکز استفاده کننده از سامانه آموزش و سنجش الکترونیک فراسا از این پس، گزارش گیری دقیق و نظارت بر سامانه، قابلیت ثبت نام گروهی و آزمون تعیین سطح برای هر دوره، صفحه ارزشیابی برای هر کاربر و گرفتن خودکار گواهی دوره، راهنمای فارسی در تمامی قسمت های سامانه و دوره های آموزش مداوم از قابلیت های این سامانه میباشد.

از دیگر دستاوردهای این فاز توسعه ای، امکان ایجاد دوره های آموزش الکترونیک و به اشتراک گذاری آنهاو همکاریهای آموزشی بین مراکز استفاده کننده از سامانه فراسا می باشد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها