Skip to content

آموزش پژوهش : اشتباهات رایج در تعبیر و تفسیر p-value

در بسیاری از مواقع دیده می شود در برداشت و تفسیر p-value  اشتباهاتی صورت می گیرد. لذا جهت اجتناب از این اشتباهات توجه پژوهشگران ارجمند را به موارد ذیل جلب می نماییم:

۱-    مقدار p_ value، احتمال درست بودن فرضیه H0  نمی باشد، بلکه مقدار p_ value، احتمال شانسی بودن اختلاف مشاهده شده را نشان می‌دهد.
۲-    به کمک مقدار p_ value می‌توان به اعتبار شواهد مبنی بر وجود تفاوت پی برد نه به مقدار تفاوت.
عدم رد فرضیه صفر به معنای پذیرش آن نیست؛ ممکن است آزمون آنقدر توان نداشته باشد که نادرستی فرضیه صفر را آشکار نماید.

شما می توانید پرسشهای خوذ را از طریق E mail با ما مطرح نمایید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها