Skip to content

آموزش پژوهش: تصویب نهایی راه اندازی دکتری تخصصی همراه با پژوهش

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از تصویب نهایی دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش در شورای معین خبر داد و گفت: آیین نامه دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش (Ph.D by Research) در شورای معین شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسید.

دکتر سید امیر محسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه کلیات دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش در شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسیده بود در این جلسه جزئیات این دوره به تصویب رسید.

وی در تشریح بخشی از جزئیات آیین نامه این دوره گفت: دوره عالی پژوهش پیش نیاز ورود به دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش خواهد بود که با توجه به اهمیت این دوره آیین نامه آن نیز تهیه شده است.

هدف تربیت پژوهشگران با رویکرد مسئله محور
ضیایی تاکید کرد: هدف از دوره آموزشی دکتری تخصصی همراه با پژوهش تربیت افرادی است که بتوانند مسائل کشور را از طریق پژوهش و بر اساس اولویت های اعلام شده از سوی مراکز تحقیقاتی حل کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در دوره های دکتری رویکرد آموزشی غالب است اما در دوره آموزشی دکتری تخصصی همراه با پژوهش حل مسئله مشکل و یا موضوعی که از سوی مرکز تحقیقاتی مجری اعلام می شود اولویت دارد.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی اضافه کرد: افرادی که در این دوره پذیرفته می شوند می توانند پروژه های اولویت دار تحقیقاتی را انتخاب کنند و برای اینکه به خوبی بتوانند آن را به انجام برسانند واحدهایی را نیز باید بگذرانند.

دوره عالی پژوهش پیشنیاز دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش
وی با اشاره به شرایط ابتدایی ورود به دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش خاطرنشان کرد: افراد واجد شرایط باید در ابتدا وارد دوره عالی پژوهش شوند که در این دوره ۱۴ واحد اجباری و ۷ واحد اختیاری را می گذرانند و در پایان دوره پایان نامه ای ارائه می دهند که نشان می دهد توانایی ورود به دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش را دارند یا خیر.

ضیایی اضافه کرد: این دوره به گونه ای طراحی شده است که نیازهای تحقیقاتی کشور در حوزه علوم پایه و بالینی پزشکی را پاسخ می دهد. در عین حال صنعت و سایر نهادهای مرتبط با امر تحقیق و پژوهش نیز می توانند افرادی را برای گذراندن این دوره آموزشی و با مشخص کردن موضوع تحقیق مورد نظر خود معرفی کنند.

امکان راه اندازی برنامه آموزشی دکتری تخصصی همراه با پژوهش در پژوهشکده های مستقل
وی یادآور شد: پژوهشکده های مستقل نیز می توانند بر اساس ضوابط اجرایی این دوره آموزشی را در پژوهشکده خود راه اندازی کنند و افرادی را با این گونه مشخصات تربیت کنند. این مسئله علاوه بر افزایش تنوع رشته ها و برطرف شدن نیازهای پژوهشی به ارائه فناوری، ثبت پتنت و سایر دستاوردهای تحقیقاتی در این حوزه منجر می شود.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت اظهار داشت: نکته مهمی که در دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش مد نظر است این است که در پژوهش تنها به ارائه یک مقاله صرف اکتفا نمی شود و نیازهای حوزه سلامت با دید مسئله محوری حل می شود.

تدوین آیین نامه اعتباربخشی مراکز مجری برنامه آموزشی دکتری تخصصی همراه با پژوهش
وی در مورد مراکز مجری برنامه آموزشی دکتری تخصصی همراه با پژوهش (Ph.D by Research) به مهر گفت: آیین نامه اعتباربخشی مراکز مجری برنامه آموزشی دکتری تخصصی همراه با پژوهش در شورای گسترش وزارت بهداشت تدوین خواهد شد.

دکتر ضیایی اضافه کرد: این آیین نامه در دستور کار آینده شورای گسترش وزارت بهداشت قرار دارد.

خبرهای تصویری