Skip to content

اخبار دانشگاهی: رشته “کاربست پژوهش” ایجاد می شود

یکی از نگرانی هایی که همواره در مورد پژوهش هایی که در کشور انجام می شود وجود دارد این است که این پژوهش ها از درون پایان نامه ها و کتابخانه ها به دست کاربران واقعی خود برسد، برای این کار باید حلقه واسطی برای مدیریت دانش ایجاد شود که از آن به عنوان “کاربست پژوهش” نام برده می شود.
دکتر حسین ملک افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدیریت دانش جایگاه مهمی در جهان علم دارد و برخی از کشورهای بزرگ دنیا دوره ها و دپارتمانی را برای این موضوع تشکیل داده اند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت  از تدوین برنامه درسی “کاربست پژوهش” در دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: هم اکنون کارشناسی ارشد رشته “کاربست پژوهش” در مراحل نهایی خود قرار دارد و امیدواریم بتوانیم از ابتدای مهرماه سال جاری در این رشته دانشجو بپذیریم.
وی رشته تحصیلی “کاربست پژوهش” را حلقه ای میان تولید علم و استفاده از علم برشمرد و افزود : افرادی که در زمینه کاربست پژوهش فعالیت می کنند باید بتوانند میان کسانی که تولید علم می کنند و کسانی که از علم استفاده می کنند ارتباط مناسبی برقرار کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها