Skip to content

اخبار دانشگاهی: روند رو به رشد دانشگاه صنعتی شریف در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی در سال ۹۱

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: این دانشگاه در حوزه‌های مختلف آموزش، پژوهش و فناوری روند رو به رشدی را در سال ۹۱ طی کرده است.

دکتر رضا روستا آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه دانشگاه صنعتی شریف در سال ۹۱ روند مستمر پیشرفت‌های خود را ادامه داده است، گفت: هر دانشگاه برنامه‌های مشخصی دارد که بر اساس آن حرکت می‌کند و دانشگاه صنعتی شریف نیز در رابطه با ارائه خدمات صنعتی حمایت از تولید ملی و تولید فناوری و ایجاد خطوط جدید تولیدات و احداث شرکت‌های دانش بنیان و همچنین آموزش صحیح به دانشجویان روند مستمری را پیگیری می‌کند که در سال ۹۱ به این روند پیشرفت خود ادامه داده است.
وی افزود: این دانشگاه در سال ۹۱ در بحث آموزش، برنامه تحول و بازنگری محتوای آموزشی را دنبال کرده است و بحث آموزش الکترونیک و سایبری در دانشگاه شریف تقویت شد که برنامه‌هایی را نیز برای توسعه آن در سال آینده داریم.
دکتر روستا آزاد با اشاره به تقویت ارتباط دانشگاه شریف با حوزه صنعت، اظهار داشت: در حوزه خدمات ارتباط با صنعت روند رو به رشدی به صورت تصاعدی داشتیم.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: همچنین در حوزه تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مجوز تاسیس شرکت‌های مختلف را دریافت کردیم.
دکتر روستا آزاد گفت: دانشگاه شریف در حوزه‌های مختلف آموزش، پژوهش و فناوری روند رو به رشدی را طی کرده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها