Skip to content

اخبار دانشگاهی: شرایط اعطای دوره مطالعاتی پژوهشی به اساتید علوم پزشکی اعلام شد.

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت شرایط اعطای دوره های مطالعاتی پژوهشی را به منظور تشویق اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه شورای تخصصی پژوهشی، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات تحقیقات علوم پزشکی کشور می توانند از دوره های فرصت مطالعاتی در داخل کشور استفاده کنند.

این دوره ها به منظور تشویق اعضای هیئت علمی در مراکز تحقیقات دارای پتانسیل علمی و تحقیقاتی و ترغیب و تشویق مراکز تحقیقاتی جهت برگزاری این دوره ها برگزار می شود.

بر اساس مصوبه شورای تخصصی پژوهشی در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مقرر شد مراکز تحقیقات و دانشکده ها و گروه های آموزشی متقاضی برگزاری دوره فرصت مطالعاتی شرایطی را برای برگزاری این دوره رعایت کنند.

توافق دانشگاه مبداء (عضو هیئت علمی داوطلب) و مقصد (مرکز تحقیقاتی یا دانشکده میزبان) با انجام دوره فرصت مطالعاتی، تصویب تقاضا در شورای بورس دانشگاه مبداء و ارائه خلاصه ای از گزارش نهایی پروژه پس از انجام دوره فرصت مطالعاتی در مرکز میزبان از جمله این شرایط است.

در صورت رعایت این موارد از سوی مرکز میزبان، واحد میزبان مربوطه را بر اساس شاخص های اعلام شده ارزشیابی همان سال در ارزشیابی های سالیانه مراکز تحقیقات که در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام می شود، دریافت خواهد کرد.

همچنین بر اساس این مصوبه در صورتی که پروژه فرصت مطالعاتی داخل منجر به انتشار مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی شده باشد واحد میزبان از حمایت مالی معاونت تحقیقات برخوردار می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها