Skip to content

اخبار فرزان: شبکه رابطین پژوهشی فرزان در ۱۲ شهر کشور

شبکه رابطین پژوهشی فرزان با هدف ایجاد ارتباط پویا میان مراکز دانشگاهی و پژوهشی داخل و خارج کشور و پژوهشگران آنها با مؤسسه فرزان پایه گذاری شده است. بنحوی که در نتیجه آن، امکان همکاری مشترک در اجرای طرح‌های تحقیقاتی و برنامه‌های پژوهشی با استفاده از ظرفیت‌های طرفین ایجاد گردد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها