Skip to content

اخبار هیات علمی: جزئیات رسیدگی به رکود علمی اساتید

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرایط رسیدگی به رکود علمی اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی را اعلام کرد و بنابر جدیدترین آیین نامه استخدامی – اداری، کمیسیونی مرکب از سه استاد وظیفه رصد این موضوع را برعهده دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ماده ۱۰۹ آیین نامه جدید استخدامی اداری اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، هرگاه رئیس موسسه از رکود علمی و عدم کفابت و صلاحیت هر یک از اعضای هیات علمی موسسه برای اجرای وظایف آموزشی و یا پژوهشی مطلع شود، کمیسیونی مرکب از سه استادی که صلاحیت رسیدگی در مورد کارهای آموزشی و پژوهشی وی را دارند تشکیل خواهد داد، تا در این زمینه تحقیق به عمل آورند و گزارش کاملی به رئیس موسسه ارائه دهند.
تشکیل و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتی که این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت یا صلاحیت او برای اجرای وظایف محوله باشد رئیس موسسه مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات ممیزه موسسه و در موسسه فاقد هیات ممیزه به هیات ممیزه مرکزی ارجاع می کند.
چنانچه هیات ممیزه پس از رسیدگی به کلیه فعالیت های علمی و پژوهش عضو و اخذ توضیحات لازم از او، رکود علمی یا عدم کفایت و صلاحیت عضو را محرز دانست به خدمت او به عنوان عضو هیات علمی خاتمه داده و به یکی از روشهای زیر با وی رفتار می شود.
الف ) با پیشنهاد هیات ممیزه و تایید رئیس موسسه عضو هیات علمی را می توان به کادر درمانی تبدیل وضعیت کرد.
ب ) در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را دارا نباشد، بازخرید می شود.
ج ) در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته می شود.
پیش از این، دکتر محمدعلی محققی – معاون آموزشی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری مهر یادآور شده بود: آیین نامه رکود اعضای هیات علمی به صورت مشترک میان معاونت آموزشی و تحقیقات – فناوری وزارت بهداشت به امضا رسیده و برای اجرا به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده است.
دکتر محققی اظهار داشته است: در حال حاضر موردی که بر اساس این آیین نامه دچار رکود علمی شده باشد به هیات ممیزه مرکزی هیات علمی وزارت بهداشت نرسیده است.
در دستورالعمل جدید معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاهها موظف هستند از تمامی تمهیدات و قوانین موجود برای تشویق و قدردانی اعضای هیات علمی شاخص و ساعی در امر پژوهش خصوصاً افرادی که به درجه استادی نائل می شوند استفاده کنند.
اعضای کمیته منتخب ترفیع دانشگاه ضمن رعایت مفاد دستورالعمل لازم است چنانچه فردی به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت ۳ سال متوالی یا ۴ سال متناوب از تاریخ این نامه موفق به ترفیع نشوند به عنوان رکود علمی به هیات ممیزه دانشگاه و هیات ممیزه مرکزی معرفی شوند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها