Skip to content

اخلاق در پژوهش: تاسیس دفتر توسعه و ارتقاء اخلاق در پژوهش در وزارت بهداشت.

دفتر توسعه و ارتقاء اخلاق در پژوهش در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاسیس شد.

با حکم دکتر مصطفی قانعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر کاظم زنده دل به عنوان دبیر کمیته کشوری اخلاق و مسئول دفتر توسعه و ارتقاء اخلاق در پژوهش منصوب شد.

این دفتر مسئولیت ارزیابی و نظارت بر اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی را بر عهده دارد.

خبرهای تصویری