Skip to content

ارتباطات پژوهشی: گزارش ساینس از علاقه سازمانهای علمی آمریکا به ارتباط با ایران

نشریه ساینس در گزارشی عنوان کرد: اکنون برخی سازمانهای علمی و تحقیقاتی آمریکا نشانه هایی از علاقه در حال طغیان خود برای برقراری تعامل علمی با کشورهایی نظیر ایران را از خود بروز می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نوشته این نشریه انجمن توسعه علوم آمریکا در این راستا نهادی موسوم به مرکز دیپلماسی علمی راه اندازی کرده است به این امید که از آن برای برقراری تعاملات علمی و بین المللی با کشورهایی نظیر ایران استفاده کند.

ساینس با اشاره به تجربه آمریکا در استفاده از دیپلماسی علمی در گذشته می نویسد: مقامات عالی رتبه علمی و تحقیقاتی آمریکا و شرکایشان معتقدند اتخاذ نگرشی مناسب در ابعاد علمی با کشورهایی نظیر ایران مثمرثمر خواهد بود.

ساینس ادامه می دهد: در این مرکز جدید نورمن نوریتر که ریاست مرکز علوم، فناوری و سیاست امنیتی انجمن توسعه علوم آمریکا را بر عهده دارد به عنوان مشاور عالی رتبه برگزیده شده است.

به گزارش مهر، نورمن نوریتر اکتبر گذشته به همراه گروهی از نمایندگان آکادمیک آمریکا راهی ایران شد و از برخی مراکز علمی ایران مانند دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها