Skip to content

ارزشیابی پژوهشی: اعلام رتبه بندی پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین وضعیت ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی کشور را در فعالیتهای پژوهشی اعلام کرد که بر اساس آن دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر همه دانشگاهها قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رده بندی امتیاز خام هر دانشگاه متشکل از مجموع امتیازات حاصل از چهار محور حاکمیت، توانمند سازی، تولید دانش و تحقیقات دانشجویی مورد محاسبه قرار گرفت همچنین تعداد اعضای هیئت علمی، تعداد پژوهشگر تطبیق یافته و بودجه پژوهشی شامل کل بودجه دانشگاه، بودجه پژوهشی دانشگاه، بودجه طرحهای مصوب و بودجه طرحهای منطبق با اولویت مورد توجه قرار گرفت.

دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر

بر اساس این ارزشیابی در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک، دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب ۵۴ هزار و ۴۴۷امتیاز رتبه اول، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با کسب ۲۴ هزار و ۵۷۷ امتیاز رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با کسب ۱۷ هزار و ۸۹۰ امتیاز رتبه سوم را بدست آوردند.

در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک رتبه های چهارم تا نهم به ترتیب به دانشگاههای ایران، مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز و کرمان اختصاص یافته است.

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در صدر دانشگاههای تیپ دو

بر اساس امتیاز خام دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو نیز رتبه اول به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) با ۷ هزار و ۱۰۹امتیاز، رتبه دوم به دانشگاه علوم پزشکی مازندران با ۵ هزار و ۹۰۷ امتیاز و رتبه سوم به دانشگاه تربیت مدرس با ۴ هزار و ۸۱۹ امتیاز اختصاص یافته است.

رتبه های چهارم تا بیست و چهارم در این ارزشیابی به انستیتو پاستور ایران، دانشگاه های علوم پزشکی همدان، یزد، ارومیه، بابل، قزوین، گیلان، کرمانشاه، علوم بهزیستی و توانبخشی، زاهدان، گلستان، کاشان، اراک، زنجان، رفسنجان، لرستان، سمنان، دانشگاه شاهد، هرمزگان، اردبیل و بیرجند اختصاص یافته است.

کسب رتبه اول دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه از سوی شهرکرد

به گزارش مهر، نتایج ارزشیابی تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۸۸ برای دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه نیز اعلام شد. بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با امتیاز ۲ هزار و ۵۲۰ رتبه اول، دانشگاه علوم پزشکی کردستان با امتیاز ۲ هزار و ۳ رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با امتیاز یک هزار و ۸۱۰ رتبه سوم را بدست آوردند.

دانشگاه های علوم پزشکی قم، ایلام، جهرم، یاسوج، فسا، زابل، گناباد، شاهرود، سبزوار، ارتش و بجنورد رتبه های چهارم تا چهاردهم این رتبه بندی را بدست آورده اند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها