Skip to content

ارزشیابی پژوهشی: چالش در رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام

در آخرین نشستی که برای رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام با حضور نماینده کشورهای اسلامی برگزار شد، مقرر شد دانشگاهها بر اساس موقعیتهای جغرافیایی تقسیم بندی و بحث رتبه بندی بر این اساس انجام شود.

دکتر ارسلان قربانی با اشاره به ضرورت انجام رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام از دیدگاه وزارت علوم گفت: با توجه به اینکه نگاه وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران به بحث نهادهای منطقه ای نگاه مثبتی است و ما بر این بارو هستیم که این کار حتما باید انجام شود گام برداشتن در این مسیر و انجام رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام از سیاستهای وزارت علوم است.

مدیر کل دفتر همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم گفت: در هر حال فرایند رتبه بندی نیز در حال انجام است اما از آنجا که بحث چالشی است و کشورهای دیگر از جمله عربستان خواهان متولی گری و پذیرفتن مسئولیت انجام آن هستند بحث ادامه دارد و ما نیز چانه زنی می کنیم.

از زمان مطرح شدن بحث رتبه بندی بارها خبر اعلام دانشگاههای برتر اسلامی در آینده نزدیک منتشر شده است اما تاکنون هیچ دانشگاهی به عنوان دانشگاه برتر کشورهای اسلامی معرفی نشده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها