Skip to content

ارزشیابی پژوهش: استفاده از شاخص H index برای ارزیابی فعالیتهای پژوهشی در سال آینده

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از تعیین شاخص برآیند میزان چاپ مقالات و ارجاع به آن به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی پژوهش خبر داد.

دکتر محمد واسعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : در سال آینده از شاخص ارزیابی H.index استفاده خواهد شد.

وی یاد آور شد: H.index روشی برای تعیین ارتباط میان میزان چاپ مقالات و ارجاع به آن مقالات است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: در این روش زمان اهمیت زیادی دارد و در حال حاضر به دلیل چاپ مقالات محققان ایرانی در مجلات داخل کشور نمی توان به طور دقیق برآیند آن را بدست آورد اما از سال آینده این شاخص را به عنوان یک موارد ارزیابی پژوهش انتخاب خواهیم کرد تا بتوانیم با بدست آوردن برآیند چاپ مقالات و ارجاع آن، این شاخص را بدست بیاوریم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها