Skip to content

ارزشیابی پژوهش: معرفی برترین مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نتایج ارزشیابی عملکرد فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در سال ۸۶ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری گزارش نتایج ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور در سال ۸۶ را منتشر کرد.

این ارزشیابی مطابق با روند ارزشیابی سالیانه ابتدا شاخصهای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور پس از اعلام به روسای مراکز تحقیقات و دریافت نظرات اصلاحی آنان، در کارگروه تخصصی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پس از بازنگری فرم و دستورالعمل نهایی تدوین شده است. در نهایت رتبه های برتر مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال ۸۶ در سه گروه به جشنواره رازی معرفی شدند.

گروه مراکز تحقیقات بالینی دارای ردیف مستقل بودجه
رتبه اول به مرکز تحقیقاتی سل و بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه دوم به مرکز تحقیقاتی آسیب های شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و رتبه سوم به مرکز تحقیقاتی ایمونولوژی ، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص یافت.

گروه مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از ۳ سال فعالیت
رتبه اول به مرکز تحقیقات روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رتبه دوم به مرکز تحقیقاتی سل و بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و رتبه سوم به مرکز تحقیقاتی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تعلق گرفت.

مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با سابقه یک تا ۳ سال
رتبه اول به مرکز تحقیقاتی اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ رتبه دوم مرکز تحقیقاتی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رتبه سوم به مرکز تحقیقاتی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص یافت.

گروه مراکز تحقیقاتی بیومدیکال دارای ردیف مستقل بودجه
رتبه اول به مرکز علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رتبه دوم به مرکز تحقیقاتی ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و رتبه سوم به مرکز تحقیقاتی علوم کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اختصاص یافت.

گروه مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از ۳ سال فعالیت
رتبه اول به مرکز تحقیقاتی شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رتبه دوم به مرکز تحقیقاتی انتقال خون سازمان انتقال خون و رتبه سوم به مرکز تحقیقاتی پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اختصاص یافت.

گروه مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه با یک تا ۳ سال فعالیت
رتبه اول به مرکز تحقیقاتی ریز فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، رتبه دوم به مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و رتبه سوم به مرکز تحقیقاتی نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تعلق گرفت.

فعالیت ۱۶۸ مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی مصوب در کشور
تعداد مراکز تحقیقات علوم پزشکی مصوب شورای گسترش و ارزیابی دانشگاههای علوم پزشکی کشور تا پایان سال ۸۶ که دارای ردیف مستقل بودجه بوده اند ۳۶ مورد بوده که همه آنها ارزشیابی شده اند. ۴۴ مرکز فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از سه سال فعالیت، ۴۹ مرکز فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از سه سال فعالیت و ۳۹ مرکز فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از یک سال فعالیت در کشور وجود دارد.

در مجموع ۱۶۸ مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی مصوب در کشور مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۱۵۶ مرکز مورد ارزشیابی قرار گرفته اند.

حضور ۲ هزار و ۱۳۱ محقق شاغل در مراکز تحقیقات علوم پزشکی
از میان ۲ هزار و ۱۳۱ محقق شاغل در مراکز تحقیقات علوم پزشکی ۹۵/۱۵ درصد فوق تخصص، ۹/۲۸ درصد متخصص، ۱۸/۱۷ درصد دکتری حرفه ای، ۳۲/۳۰ درصد دکتری تخصصی (Ph.D) و ۶۵/۷ درصد کارشناسی ارشد هستند. بالاترین درصد محققین در مراکز تحقیقات مربوط به محققین با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی (Ph.D) و کمترین درصد مربوط به مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است.

از تعداد کل محققان شاغل در مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال ۸۶ بیش از ۸۴ درصد محقق هیئت علمی و بیش از ۱۵ درصد نیز محقق غیر هیئت علمی است. محققان هیئت علمی تمام وقت بیش از ۴۸ درصد محققان شاغل در مراکز را تشکیل می دهند.

خبرهای تصویری