Skip to content

ارزشیابی پژوهش: گزارش عملکرد پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی – وضعیت مقالات در سال۸۶

وزارت بهداشت گزارش ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی را منتشر کرد که بر این اساس ۸ هزار و ۱۱۰ مقاله توسط دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی غیر وابسته به دانشگاهها در سال ۸۶ به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور در سال ۸۶ در ۴۳ دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی صورت پذیرفت و برای نخستین بار دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی شاهد و انستیتو پاستور نیز به این مجموعه افزوده شدند.

رشد ۹ درصدی تعداد کل پژوهشگر تطبیق یافته کشور
بر اساس نتایج به دست آمده از ارزشیابی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور و سایر دانشگاه ها و موسسات مربوطه در سال ۸۶ تعداد کل پژوهشگر تطبیق یافته کشور ۱۱ هزار نفر است که در مقایسه با سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است. تعداد کل اعضای هیئت علمی ۱۱ هزار و ۳۲۴ نفر ، تعداد محققین غیر هیئت علمی مراکز تحقیقاتی مصوب ۳۶۵ نفر و تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد به بالا ۴۰ هزار و ۱۳۹ نفر بود که این ارقام در مقایسه با سال ۸۵ به ترتیب از درصد رشدی به میزان ۷ درصد، منفی ۲۱ درصد و ۷ درصد برخوردار بودند.

رشد ۶۱ درصدی طرحهای تحقیقاتی اولویت دار
تعداد طرحهای پژوهشی مصوب در سال ۸۶ تعداد ۶ هزار و ۷۳۳ طرح برآورد شد که از این تعداد ۴ هزار و ۱۳۴ عدد در راستای اولویت های تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی به تصویب رسیده بود. این تعداد نسبت به سال گذشته بیش از ۶۱ درصد رشد داشته است.

در محور تولید دانش نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۳۹ هزار و ۲۹۵ امتیاز با اختلاف قابل ملاحظه ای در صدر قرار گرفت و پس از آن دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با ۲۰ هزار و ۴۰۹ امتیاز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۲ هزار و ۸۲۸ در رتبه های دوم و سوم قرارگرفتند.

سیر صعودی قابل توجه چاپ مقالات در نمایه نامه های بین المللی ایندکس شده است که از سال ۸۰ تا ۸۶ از روند مطلوبی برخوردار بوده است به گونه ای که تعداد آنها طی، سالهای یاد شده به ترتیب ۳۳۵ بوده و به ۷ هزار و ۱۵۷ مقاله رسیده است.

در سال ۸۶ تعداد کل مقالات کشوری علوم پزشکی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک ، دو ، سه و سایر دانشگاهها و موسسات مربوطه به انضمام مراکز تحقیقاتی غیر وابسته به دانشگاهها، ۸ هزار و ۱۱۰ مورد بود که از این تعداد ۷۶۳ مورد مربوط به مقالات ایندکس نشده ۲ هزار و ۷۱۰ مورد ایندکس نوع یک (ISI) و ۷۰۹ مورد ایندکس نوع دو و یک هزار و ۳۵۱ مورد ایندکس نوع سه و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مورد ایندکس نوع چهارم را شامل می شدند.

بالاترین امتیاز خام دانشگاههای تیپ یک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران
در دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک بالاترین امتیاز خام مربوط بود به دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۴۱ هزار و ۸۳۹ ، پس از آن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۲۲ هزار و ۵۴۱ و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۱۳ هزار و ۸۵۹ است.

۹ دانشگاه در تیپ یک قرار گرفته اند که ۶۶ درصد پژوهشگران علوم پزشکی در این دانشگاهها مشغول فعالیت هستند که ماحصل فعالیتهای پژوهشی آنها می توان به تصویب ۴ هزار ۱۸۳ طرح تحقیقاتی، چاپ ۶ هزار و ۴۰۸ مقاله در مجلات ایندکس شده در نمایه نامه های بین المللی و چاپ ۲ هزار و ۷۲۰ مقاله در ISI و ۶۱۶ مقاله در Index Medicus و Medline و Pubmed و ثبت ۷۷ مورد نوآوری اکتشاف ، و اختراع و ۴۵ مورد ارجاع به مقالات درکتابهای مرجع بین المللی و تالیف ۱۱۴ جلد کتاب، بود.

بالاترین امتیاز خام دانشگاههای تیپ دو متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مازندران
به گزارش مهر، در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳ هزار و ۸۴۱ امتیاز و دانشگاه علوم پزشکی بابل با ۲ هزار و ۹۵۵ امتیاز و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۲ هزار و ۶۸۱ امتیاز .

۲۰ دانشگاه علوم پزشکی در میان دانشگاه های تیپ دو قرار دارند که حدود ۲۳ درصد پژوهشگران عرصه علوم پزشکی کشور را در خود جای داده اند. تصویب یک هزار و ۵۰۴ طرح تحقیقاتی، چاپ یک هزار و ۶۳۱ مقاله در نمایه نامه های معتبر بین المللی ، چاپ ۴۳ مورد مقاله در ISI  و ۲۰۳ مقاله در Index medicus و Medline و Pubmed و ثبت ۲۳ مورد نوآوری و اکتشاف، ۱۲ مورد ارجاع به مقاله دانشگاه در کتب مرجع بین المللی و تالیف ۲۷ جلد کتاب ماحصل فعالیتهای تحقیقاتی این دانشگاهها بود.

بالاترین امتیاز خام دانشگاههای تیپ سه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
در دانشگاههای تیپ سه نیز به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با یک هزار و ۴۵۵ امتیاز و دانشگاه علوم پزشکی لرستان یک هزار و ۱۷۶ امتیاز و دانشگاه علوم پزشکی کردستان یک هزار و ۱۶۶ بود . در گروه سایر دانشگاهها و موسسات علوم پزشکی نیز دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با ۶ هزار و ۲۸۷ امتیاز خام در صدر قرار داشت.

۱۴ دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی در گروه دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه قرار دارند که حدود ۴ درصد از کل پژوهشگران علوم پزشکی در این دانشگاهها مشغول فعالیت هستند. در این گروه ضمن تصویب ۷۲۵ طرح تحقیقاتی، در مجموع ۳۳۴ مقاله در نمایه نامه های بین المللی معتبر به چاپ رسیده است که ۸۵ مورد آنها در ISI  و ۳۹ مقاله در Index medicus و Medline و Pubmed و همچنین یک مورد ثبت اختراع و تالیف ۱۸ کتاب از نتایج پژوهشی آنها بوده است.

بالاترین امتیاز خام سایر موسسات و دانشگاههای متعلق به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
براساس طبقه بندی معاونت تحقیقات و فناوری در ارزشیابی سال ۸۶ دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشکده علوم پزشکی شاهد و انستیتو پاستور ایران در گروه سایر موسسات قرار گرفتند. بیشترین امتیاز خام مربوط بود به بقیهالله با ۶ هزار و ۲۸۷ امتیاز است.

این گروه در مجموع حدود ۷ درصد از پژوهشگران علوم پزشکی کشور را دارا هستند و در سال ۸۶ موفق به تصویب ۴۰۴ طرح تحقیقاتی و چاپ ۷۸۰ مقاله ایندکس شده در سایتهای معتبر بین المللی شده اند که تعداد ۳۷۲ مورد آنها در ISI  و ۴۰ مورد آن در Index medicus و Medline و Pubmed نمایه شده است. همچنین ۱۰۸ مورد نوآوری یا ثبت اختراع، ۲ مورد ارجاع به مقاله دانشگاه در کتب مرجع بین المللی و تالیف ۱۴ مورد کتاب از نتایج پژوهشی آنها بوده است.

امتیازات تراز شده برحسب تعداد پژوهشگر تطبیق یافته
براساس امتیاز تراز شده حسب تعداد پژوهشگر تطبیق یافته در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک دانشگاه تهران ۷/۲۳ امتیاز، شیراز ۹/۲۰ امتیاز و شهیدبهشتی ۲۰ امتیاز کسب کرد. همچنین در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو دانشگاه گلستان ۴/۲۸ امتیاز، اردبیل ۲۶ امتیاز و مازندران ۷/۲۳ امتیاز در دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه دانشگاه شاهرود ۹/۶۰ امتیاز، گناباد ۴/۴۹ امتیاز و سبزوار ۵/۴۶ امتیاز و در میان سایر دانشگاهها و موسسات علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با ۱/۳۶ امتیاز و انستیتو پاستور ۳/۲۲ امتیاز و تربیت مدرس ۴/۲۰ امتیاز رتبه های بعدی را در میان دانشگاههای هم تیپ کسب کرده اند.

امتیاز تراز شده بر اساس سهم بودجه هر پژوهشگر ترتیب دانشگاهها
بر اساس این گزارش، امتیاز تراز شده بر اساس سهم بودجه هر پژوهشگر ترتیب دانشگاه ها به این شرح بود و در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک تهران ۱۶/۷۸۴ امتیاز، اصفهان ۴۰۲/۰۴ امتیاز و شیراز ۰۴/۳۸۲ و در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو مازندران ۰۱/۱۲۹ امتیاز، بابل ۱۹/۱۰۷ امتیاز و کرمانشاه ۷۱/۱۰۳ امتیاز و در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه نیز دانشگاه شهرکرد ۵/۴۶ امتیاز، یاسوج ۱۳/۳۷ امتیاز و کردستان ۶۴/۳۳ امتیاز و در میان سایر دانشگاهها و موسسات علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس ۷۸/۴۶۷ امتیاز، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ۲۳/۲۵۳ امتیاز و دانشگاه علوم پزشکی ارتش ۸۳/۳۸ امتیاز کسب کرده اند.

رشد دو برابری همایشهای بین المللی
به گزارش مهر، درخصوص برگزاری همایش های بین المللی در سال گذشته ۱۰ مورد همایش بین المللی در دانشگاهها برگزار شده بود که در مقایسه با سال ۸۵ دو برابر رشد داشته است. ۸ مورد از این تعداد مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک بود که از این میان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۵ مورد برگزاری همایش بین المللی در صدر قرار داشت. در زمینه همایشهای کشور ی نیز ۱۰۷ مورد در سال ۸۶ برگزار شد که در مقایسه با سال ۸۵ که ۸۶ مورد بود قابل توجه بود که در این زمینه ۶۱ مورد به دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک اختصاص داشت. در این میان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۵ مورد، اصفهان ۱۰ مورد و تهران ۱۰ از موفقیت بیشتری برخوردار بودند.

۵۹ مورد ارجاع به مقاله دانشگاههای علوم پزشکی در کتب مرجع بین المللی
ارجاع به مقاله دانشگاه در کتب مرجع بین المللی در کل ۵۹ مورد بود که از این تعداد ۴۵ مورد مربوط به دانشگاههای تیپ یک ۱۲ مورد مربوط به تیپ دو  و ۲ مورد در سایر دانشگاههای ثبت شد. موارد نوآوری، اکتشافت، اختراع ثبت شده و بومی سازی فناوری نیز در کل دانشگاهها و موسسات علوم پزشکی مربوطه ۲۰۹ مورد بود.

در سال ۸۶ در مجموع ۱۱ هزار و ۲۶۷ مقاله در قالب سخنرانی یا پوستر توسط پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مجامع علمی ارائه شده است که از این تعداد ۷ هزار و ۹۳۶ مورد مربوط به همایشهای داخلی و ۳ هزار و ۳۳۱ مورد مربوط به همایشهای خارج از کشور یا بین المللی بوده است که علیرغم وجود برخی مشکلات جاری دانشگاهها نظیر تخصیص بودجه ها ، تسهیلات اعزام و … این شاخص در سنوات احراز شد مطلوبی برخوردار شده است.

رشد ۲۸ درصدی مقالات چاپ شده علوم پزشکی در مجلات معتبر علمی – پژوهشی داخلی و خارجی
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی – پژوهشی داخلی و خارجی در سال جاری به تفکیک نوع ایندکس و نوع مقاله بررسی و ثبت شد که ۷ هزار و ۹۰۱ مقاله چاپ شده توسط محققین و اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ثبت شد که در مقایسه با سال گذشته به صورت میانگین ۲۸ درصد رشد داشته است. از این تعداد ۷ هزار و ۱۵۷ مقاله در مجلات معتبر ایندکس شده چاپ شده و ۷۱۹ عدد مربوط به ISI بودند که ۲ هزار و ۶۵۷ عدد مجلات ایندکس شده در نمایه نامه های Pubmed ،Medline ، Index medicus بود.

برگزاری ۲۹ کنگره و ۳۷۶ کارگاه توسط اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی
در محور تحقیقات دانشجویی در مجموع ۲۹ کنگره دانشجویی توسط یا با همکاری دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر گزار شده بود و همچنین ۱۵ مورد کسب رتبه برتر در جشنواره های رازی و خوارزمی مربوط به دانشجویان بود. نکته قابل توجه دیگر برگزاری ۳۷۶ کارگاه توسط اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی در کشور بود که نشانگر توانمندی گروههای مورد نظر و لزوم توجه بیشتر به آنها به عنوان آینده سازان عرصه پژوهشهای کشور است.

در زمینه تحقیقات دانشجویی نیز بالاترین امتیاز مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۷۵۴ امتیاز بود و پس از آن دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۳۷۲ امتیاز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ۳۰۸ امتیاز در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها