Skip to content

استعدادهای درخشان: پرداخت حقوق معادل مربیان پایه یک به نخبگان دانشگاهی دوره دکتری

پرداخت حقوق ماهیانه معادل حقوق مربیان پایه یک دانشگاهها به نخبگان دانشگاهی در دوره دکتری توسط بنیاد ملی نخبگان اجرایی شد.

دکتر مهدی فخرایی افزود: حقوق مادی که بنیاد ملی نخبگان برای نخبگان و استعدادهای برتر دانشگاهی در نظر گرفته است در ۷ سطح و در مقاطع مختلف به آنها پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه طرح اعطای حقوق ماهیانه مادی به نخبگان به اجرا در آمده است، گفت: دانشجویان دوره دکتری معادل حقوق مربی پایه یک دانشگاهها حقوق ماهیانه دریافت می کنند و نخبگان سایر مقاطع نیز در حدود یک چهارم این مبلغ را به عنوان حقوق ماهیانه دریافت می کنند.
معاون پژوهشی بنیاد ملی نخبگان افزود: بحث پرداخت حقوق ماهیانه به دانشجویان فوق دکتری نیز در دستور کار بنیاد ملی نخبگان قرار دارد و پس از شناسایی نخبگان در این مقطع اجرایی می شود.

خبرهای تصویری