Skip to content

اعضای هیات علمی: جدول امتیازات ارتقای هیئت‌علمی

آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی پس از بازنگری در شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا به تمامی موسسه های آموزشی و پژوهشی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماده دو و سه آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاهها به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازد و در بازنگری صورت گرفته، بخش مهمی از ارتقای هیئت علمی را به خود اختصاص داده است.

ماده ۲ آیین نامه به مجموعه فعالیت های عضو هیئت علمی اطلاق می شود که وی باید در جهت آموزش و تربیت دانشجویان به نحوی روزآمد و موثر برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش و انتقال مطلوب مفاهیم بکار گیرد.

همچنین در ماده سه به موضوعات پژوهش و فناوری پرداخته شده است. بر اساس آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی فعالیت پژوهشی و فناوری به مجموعه فعالیتهایی عضو هیئت علمی اطلاق می شود که ضمن برخورداری از ویژگی هدفمندی ساختار یافته، قابلیت کشف و توسعه حقایق یا ایجاد توانایی پیاده سازی و بکارگیری یافته های علمی را داشته و در عمل قادر به رفع نیاز جامعه و شکستن مرزهای دانش به صورت متوازن و منطبق بر اولویت های مصوب تحقیقاتی و فناورانه وزارتخانه های بهداشت و علوم باشد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها