Skip to content

انتصاب پژوهشی: به پیشنهاد وزیر علوم و حکم رئیس جمهور، دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری منصوب شد

دکتر محمد مهدی نژاد نوری با حکم رئیس جمهوری به عنوان دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شد.

دکتر محمد مهدی نژاد نوری به پیشنهاد کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی از سوی رئیس جمهور به مدت چهار سال به عنوان دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

دکتر مهدی نژاد نوری هم اکنون سمت معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم را نیز دارا است. پیش از این دکتر منصور کبگانیان دبیری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را همزمان با معاونت پژوهشی وزارت علوم عهده دارد بود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها