Skip to content

انتصاب پژوهشی: دبیر شورای عالی توسعه تحقیقات علوم پزشکی منصوب شد.

دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر مجتبی زارعی را به عنوان دبیر شورای عالی توسعه تحقیقات علوم پزشکی منصوب کرد.
دکتر زارعی با حفظ سمت مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به این سمت منصوب شده است.

وی استاد نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.
خبرنامه الکترونیک فرزان ضمن تبریک این انتصاب، برای ایشان آرزوی توفیق دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها