Skip to content

انتصاب پژوهشی: رئیس پژوهشگاه رویان به مدت ۳ سال دیگر در سمت خود ابقا شد.

رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی به مدت ۳ سال دیگر در سمت خود ابقا شد.

طی حکمی از سوی دکتر محمد حسین یادگاری – رئیس جهاد دانشگاهی، دکتر حمید گورابی به مدت ۳ سال دیگر به عنوان رئیس پژوهشگاه علوم سلولی جهاد دانشگاهی (رویان) ابقا شد.

در این حکم آمده است: با توجه به ظرفیت ها، اهمیت و جایگاه جهاد دانشگاهی در انجام فعالیت های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی انتظار می رود در تعامل سازنده فعال و مبتکرانه با عناصر کارآمد، ضمن ظرفیت سازی های نوین، موجبات بهره گیری هر چه بیشتر از فرصت های موجود را فراهم آورید.

خبرنامه الکترونیک فرزان ، این انتصاب را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق می نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها