Skip to content

انتصاب پژوهشی: مدیرکل پژوهشی وزارت علوم منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، دکتر مظفر شریفی به عنوان مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

دکتر مظفر شریفی- دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس می باشد. فعالیت در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران از سال ۷۶ به مدت شش سال، عضویت در هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس از سال ۸۳ و عضویت در هیات مدیره انجمن زیست‌شناسی ایران در سوابق مدیرکل جدید امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد.

پیش از این دکتر فیروز بختیاری‌نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – این سمت را بر عهده داشت و زمان چهار ساله مندرج در حکم وی پایان یافته بود.

خبرنامه الکترونیک فرزان ضمن تبریک این انتصاب، برای ایشان در مسیر تعالی علمی و پژوهشی کشور آرزوی توفیق روزافزون می نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها