Skip to content

انتصاب پژوهشی: معاونین علمی و پژوهشی و پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب شدند.

معاونین علمی و پژوهشی و پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی احکامی از سوی معاون علمی و فناری رئیس جمهور منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نسرین سلطانخواه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، طی حکمی دکتر سید مهدی سیدی را به سمت معاون علمی و پژوهشی این معاونت منصوب کرد.

سید مهدی سیدی دارای مدرک دکتری فیزیولوژی گیاهی، دو دوره پسا دکتری و در حال حاضر عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری است.

معاونت گروه زیست شناسی دانشگاه اراک، قائم مقام ریاست و سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کمیته پژوهش و مطالعات راهبردی ستاد توسعه زیست فناوری، بخشی از سوابق اجرایی وی به شمار می آید.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین طی حکمی دکتر داود طالبی را به سمت معاون پشتیبانی این معاونت منصوب کرد.

داود طالبی دارای دکتری مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری و در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی است.

معاونت فرهنگی سازمان بسیج اساتید کشور، معاونت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید بهشتی، مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید بهشتی، دبیر ستاد امداد رسانی دانشگاه به شهر و مردم زلزله زده بم، مشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست و امور هیاتهای دانشگاه شهید بهشتی بخشی از سوابق اجرایی ایشان است.

دکتر حسینعلی بهرامی که پیش از این عهده دار سمت معاونت پشتیبانی معاونت علمی و فناوری بود نیز طی حکمی از سوی دکتر سلطانخواه به سمت مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در امور ساختاری و زیربنایی منصوب شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها