Skip to content

انتصاب پژوهشی: معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، یک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سمت معاون پژوهشی این مرکز منصوب شد.

دکتر سید حسن قدسی پور، طی حکمی دکتر حمید امیدوار را به این سمت منصوب کرد.

در این حکم آمده است: با توجه به انتقال دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور امیدوارم با استعانت از خداوند متعال در چارچوب اهداف، ماموریتها و سیاستهای علمی و پژوهشی مرکز در جهت انتقال دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و پیشبرد اهداف آن گامهای مؤثری برداشته شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها