Skip to content

انتصاب پژوهشی: معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی منصوب شد.

دکتر حمید امین اسماعیلی با حکم دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی به عنوان معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی منصوب شد.

دکتر  اسماعیلی از اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی است. پیش از این دکتر سعید قاضی مغربی دراین سمت فعال بود.

خبرنامه الکترونیک فرزان این انتصاب را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق در مسئولیت جدیدی می نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها